TOP 3 SÁT THỦ

# Nhân vật
shiboww 9 0m 22km
GaTiaChop 6 471m 111km
ThaiNguyen 3 68m 156km

TOP 3 ĐAU THƯƠNG

# Nhân vật
NikolaTun 66 09:36:23 40km
GaTiaChop 29 15:32:59 111km
HuanHoaHong 27 17:13:14 228km

= Đã hạ = Đã nằm xuống = Bắn hạ xa nhất = Đã sống sót = Đã di chuyển

TOP 10 SỐNG SÓT

# Nhân vật
Kanjii 0 13 475m 02:04:17:36 344km
TingTing 0 5 0m 01:17:36:02 245km
Pewpie 0 3 304m 01:09:39:31 257km
ChimMiChongGa 3 14 258m 22:06:32 169km
HuanHoaHong 0 27 123m 17:13:14 228km
GaTiaChop 6 29 471m 15:32:59 111km
ThaiNguyen 3 7 68m 15:28:28 156km
DynamiteV 0 0 86m 11:19:44 90km
NikolaTun 0 66 0m 09:36:23 40km
PhatDam1506 0 5 0m 08:16:40 68km